Roháček5. Mojžišova26,15

5. Mojžišova 26:15

Deuteronomium

Po­hliad­ni z príbyt­ku svojej svätos­ti, z nebies, a požeh­naj svoj ľud, Iz­raela, i pôdu, ktorú si nám dal, ako si pri­sahal našim ot­com, zem, ktorá tečie mliekom a medom.


Verš v kontexte

14 Nejedol som z toho vo svojom smút­ku ani som ne­odp­ratal z toho medzi nečis­té ako som ani nedal z toho mŕt­vemu. Počúval som na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, učinil som všet­ko tak, ako si mi pri­kázal. 15 Po­hliad­ni z príbyt­ku svojej svätos­ti, z nebies, a požeh­naj svoj ľud, Iz­raela, i pôdu, ktorú si nám dal, ako si pri­sahal našim ot­com, zem, ktorá tečie mliekom a medom. 16 Dnes, tohoto dňa, ti pri­kazuje Hos­podin, tvoj Bôh, aby si činil tieto ustanovenia a súdy a tedy ich budeš os­tríhať a činiť celým svojím srd­com a celou svojou dušou.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­hliad­ni z príbyt­ku svojej svätos­ti, z nebies, a požeh­naj svoj ľud, Iz­raela, i pôdu, ktorú si nám dal, ako si pri­sahal našim ot­com, zem, ktorá tečie mliekom a medom.

Evanjelický

15 Zhliad­ni zo svoj­ho svätého príbyt­ku, z nebies, a požeh­naj svoj ľud, Iz­rael, i zem, ktorú si nám dal, ako si pri­sahal našim ot­com, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

Ekumenický

15 Zhliad­ni zo svoj­ho svätého príbyt­ku, z nebies, a požeh­naj svoj ľud, Iz­rael, aj zem, krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ktorú si nám dal, ako si pri­sahal našim ot­com.

Bible21

15 Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z ne­be, a požeh­nej své­mu lidu Iz­rae­li i ze­mi, kte­rou jsi nám dal, jak jsi s přísahou slí­bil našim ot­cům – tu zemi oplývající mlékem a medem!“