Roháček5. Mojžišova26,12

5. Mojžišova 26:12

Deuteronomium

Keď už od­delíš všet­ky desiat­ky svojej úrody a svojich dôchod­kov v treťom roku, v roku to desiat­ku, a dáš Levitovi, po­hos­tínovi, sirote a vdove, a keď budú jesť v tvojich bránach a na­sýtia sa,


Verš v kontexte

11 A budeš sa radovať všet­kému tomu dob­rému, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Bôh, i tvoj­mu domu, i ty i Levita i po­hos­tín, ktorý bude v tvojom strede. 12 Keď už od­delíš všet­ky desiat­ky svojej úrody a svojich dôchod­kov v treťom roku, v roku to desiat­ku, a dáš Levitovi, po­hos­tínovi, sirote a vdove, a keď budú jesť v tvojich bránach a na­sýtia sa, 13 po­vieš pred Hos­podinom, svojím Bohom: Vy­niesol som, čo bolo sväté, zo s­voj­ho domu aj som to dal Levitovi a po­hos­tínovi, sirote a vdove podľa všet­kých tvojich pri­kázaní, ktoré si mi pri­kázal, ne­pres­túpil som nik­torého z tvojich pri­kázaní ani som nezabudol.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

12 Keď už od­delíš všet­ky desiat­ky svojej úrody a svojich dôchod­kov v treťom roku, v roku to desiat­ku, a dáš Levitovi, po­hos­tínovi, sirote a vdove, a keď budú jesť v tvojich bránach a na­sýtia sa,

Evanjelický

12 Keď v treťom roku, v roku desiat­ku, ú­pl­ne od­vedieš všet­ky desiat­ky zo svojej úrody a dáš ich levítovi, cudzin­covi, sirote a vdove, aby jed­li v tvojich osadách a na­sýtili sa,

Ekumenický

12 Keď v treťom roku, v roku desiat­kov, ú­pl­ne odo­vzdáš všet­ky desiat­ky zo svojej úrody a dáš levitovi, cudzin­covi, sirote a vdove, aby jed­li v tvojich bránach a na­sýtili sa,

Bible21

12 Když bu­deš třetího roku, v roce desátků, dokončovat od­vod všech desátků ze své úro­dy, po­s­kytneš je levi­tovi, přis­těhoval­ci, si­ro­tku a vdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti.