Roháček5. Mojžišova23,2

5. Mojžišova 23:2

Deuteronomium

Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho syn ne­poc­tivej lože, ani desiate po­kolenie mu ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho.


Verš v kontexte

1 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho ten, ktorý by bol od­mužený rozm­liaždením semeníka, ani ten, ktorý by mal od­rezaný úd výlevu. 2 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho syn ne­poc­tivej lože, ani desiate po­kolenie mu ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho. 3 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho nik­torý Ammonita ani Moábita, ani ich desiate po­kolenie ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho, až na veky,

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

2 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho syn ne­poc­tivej lože, ani desiate po­kolenie mu ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho.

Evanjelický

2 Nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho, kto má rozm­liaždené po­hlav­né ús­troje a zmr­začený mužs­ký úd.

Ekumenický

2 Na Hos­podinovo zhromaždenie ne­voj­de nik, kto má rozm­liaždený semen­ník alebo od­rezaný po­hlav­ný úd.

Bible21

2 Do Hos­po­di­nova shro­máždění ne­smí vejít muž s roz­drceným nebo uříz­nutým při­ro­zením.