Roháček5. Mojžišova23,19

5. Mojžišova 23:19

Deuteronomium

Ne­požičiaš svoj­mu bratovi na úrok, úrok od peňazí, úrok od pokrmu ani na úrok od nijakej veci, ktorá sa požičiava na úrok.


Verš v kontexte

18 Ne­vnesieš mzdy smil­nice ani platu psa do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, nech by to bolo z jakéhokoľvek sľubu, lebo i to i to je ohav­nosťou Hos­podina, tvoj­ho Boha. 19 Ne­požičiaš svoj­mu bratovi na úrok, úrok od peňazí, úrok od pokrmu ani na úrok od nijakej veci, ktorá sa požičiava na úrok. 20 Cudziemu požičiaš na úrok, ale svoj­mu bratovi ne­požičiaš na úrok, aby ťa požeh­nal Hos­podin, tvoj Bôh, vo všet­kom, na čo siah­ne tvoja ruka na zemi, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

19 Ne­požičiaš svoj­mu bratovi na úrok, úrok od peňazí, úrok od pokrmu ani na úrok od nijakej veci, ktorá sa požičiava na úrok.

Evanjelický

19 Ne­vnášaj mzdu ne­vies­t­ky ani zárobok smil­níka do domu Hos­podina, tvoj­ho Boha, na spl­nenie akéhokoľvek sľubu, lebo oboje je ohav­nosťou pred Hos­podinom, tvojím Bohom.

Ekumenický

19 Ne­prinášaj mzdu ne­vies­t­ky ani zárobok smil­níka do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, ako sľúbený dar, lebo oboje je ohav­nosť pred Hos­podinom, tvojím Bohom.

Bible21

19 Odměnu té cou­ry ani mzdu toho psa ne­smíš přinést do domu Hos­po­di­na, svého Bo­ha, k na­plnění jakéhoko­li sli­bu. Oba dva jsou před Hos­po­di­nem, tvým Bo­hem, ohavní!