Roháček5. Mojžišova23,17

5. Mojžišova 23:17

Deuteronomium

Nebude za­svätenej s­mils­tvu zo dcér Iz­raelových, ani nebude za­sväteného s­mils­tvu zo synov Iz­raelových.


Verš v kontexte

16 S tebou bude bývať v tvojom strede na mies­te, ktoré si vyvolí v nie­ktorej z tvojich brán, kde sa mu bude ľúbiť. Nebudeš ho utláčať. 17 Nebude za­svätenej s­mils­tvu zo dcér Iz­raelových, ani nebude za­sväteného s­mils­tvu zo synov Iz­raelových. 18 Ne­vnesieš mzdy smil­nice ani platu psa do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, nech by to bolo z jakéhokoľvek sľubu, lebo i to i to je ohav­nosťou Hos­podina, tvoj­ho Boha.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

17 Nebude za­svätenej s­mils­tvu zo dcér Iz­raelových, ani nebude za­sväteného s­mils­tvu zo synov Iz­raelových.

Evanjelický

17 Nech býva s tebou v tvojom pro­stredí, na mies­te, ktoré si vy­volí v nie­ktorom z tvojich síd­lisk, kde sa mu za­páči. Ne­ut­láčaj ho!

Ekumenický

17 Nech býva s tebou, upro­stred teba na mies­te, ktoré si zvolí, v niektorej z tvojich ob­cí, kde mu bude dob­re; ne­ut­láčaj ho.

Bible21

17 Ať byd­lí u te­be, kde­ko­li se mu za­líbí, v kterémko­li městě, které si u vás vy­be­re. Ne­smíš jej utis­kovat.