Roháček5. Mojžišova23,1

5. Mojžišova 23:1

Deuteronomium

Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho ten, ktorý by bol od­mužený rozm­liaždením semeníka, ani ten, ktorý by mal od­rezaný úd výlevu.


Verš v kontexte

1 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho ten, ktorý by bol od­mužený rozm­liaždením semeníka, ani ten, ktorý by mal od­rezaný úd výlevu. 2 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho syn ne­poc­tivej lože, ani desiate po­kolenie mu ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho. 3 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho nik­torý Ammonita ani Moábita, ani ich desiate po­kolenie ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho, až na veky,

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

1 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho ten, ktorý by bol od­mužený rozm­liaždením semeníka, ani ten, ktorý by mal od­rezaný úd výlevu.

Evanjelický

1 Nech si ni­kto ne­vez­me za manžel­ku ženu svoj­ho ot­ca, ani nech nezo­dvih­ne pri­krýv­ku svoj­ho ot­ca.

Ekumenický

1 Ni­kto si ne­smie vziať za manžel­ku ženu svoj­ho otca ani nena­dvih­ne okraj ot­covej pri­krýv­ky.

Bible21

1 Nikdo si ne­smí vzít manželku svého otce – tím by zne­u­ctil svého ot­ce.