Roháček5. Mojžišova20,9

5. Mojžišova 20:9

Deuteronomium

A bude, keď do­hovoria správ­covia ľudu, že ustanovia veliteľov voj­ska a po­stavia ich na čelo ľudu.


Verš v kontexte

8 A ešte toto budú hovoriť správ­covia ľudu a po­vedia: Kto je tu taký, ktorý sa bojí, a ktorého srd­ce sa ľaká? Nech ide a na­vráti sa do svoj­ho domu, aby ne­zmalát­nil srd­ca svojich bratov, ako je zmalát­nelé jeho srd­ce. 9 A bude, keď do­hovoria správ­covia ľudu, že ustanovia veliteľov voj­ska a po­stavia ich na čelo ľudu. 10 Keď sa pri­blížiš k nie­ktorému mes­tu, aby si bojoval proti ne­mu, ponúk­neš mu po­koj.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

9 A bude, keď do­hovoria správ­covia ľudu, že ustanovia veliteľov voj­ska a po­stavia ich na čelo ľudu.

Evanjelický

9 Keď pred­stavení skon čia reč k ľudu, nech na čelo po­stavia veliteľov vojov.

Ekumenický

9 Keď pred­stavení skončia príhovor, do čela ľudu sa po­stavia velitelia zá­stupov.

Bible21

9 Teprve když správ­cové dokončí svou řeč k li­du, po­staví do jeho če­la ve­li­te­le od­dílů.