Roháček5. Mojžišova20,20

5. Mojžišova 20:20

Deuteronomium

Avšak strom, ktorý znáš, že nie je ovoc­ným stromom, môžeš zkaziť a vy­ťať a vy­stavíš si baštu proti mes­tu, ktoré bojuje s tebou, do­kiaľ si ho ne­pod­maníš.


Verš v kontexte

18 a to pre­to, aby vás nenau­čili robiť podľa ni­ktorých svojich ohav­nos­tí, ktoré robia svojim bohom, a hrešili by ste p­roti Hospodinovi, svoj­mu Bohu. 19 Keby si ob­liehal nie­ktoré mes­to za dl­hý čas bojujúc proti ne­mu, aby si ho zau­jal, nez­kazíš jeho stromov tým, že by si ich po­vytínal sekerou, lebo z nich budeš jesť a pre­to ich ne­vysekáš. Lebo veď či je poľný strom človek, aby vošiel pred tebou do ohrady? 20 Avšak strom, ktorý znáš, že nie je ovoc­ným stromom, môžeš zkaziť a vy­ťať a vy­stavíš si baštu proti mes­tu, ktoré bojuje s tebou, do­kiaľ si ho ne­pod­maníš.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

20 Avšak strom, ktorý znáš, že nie je ovoc­ným stromom, môžeš zkaziť a vy­ťať a vy­stavíš si baštu proti mes­tu, ktoré bojuje s tebou, do­kiaľ si ho ne­pod­maníš.

Evanjelický

20 Len strom, o ktorom vieš, že nie je ovoc­ným stromom, môžeš zničiť a vy­rúbať a vy­staviť si z neho opev­nenie proti mes­tu, ktoré bojuje proti tebe - kým sa ho ne­zmoc­níš.

Ekumenický

20 Len stromy, o ktorých vieš, že nie sú ovoc­né, môžeš ničiť a rúbať, aby si z nich po­stavil, čo po­trebuješ na ob­liehanie, kým sa ne­zmoc­níš mes­ta, ktoré bojuje proti tebe.

Bible21

20 Smíš zničit jen ty stro­my, o kterých víš, že nene­sou ovo­ce. Ta­kové smíš kácet a stavět z nich ob­léhací za­řízení, dokud město, které s te­bou bo­juje, ne­padne.