Roháček5. Mojžišova20,12

5. Mojžišova 20:12

Deuteronomium

Ale keby ne­učinilo s tebou po­koja a pus­tilo by sa s tebou do boja, vtedy ho obľah­neš.


Verš v kontexte

11 A bude, ak ti od­vetí po­kojom a ot­vorí ti s­voje brány, vtedy bude tak, že všetok ľud, ktorý sa naj­de v ňom, všet­ci ti budú po­plat­ní a budú ti slúžiť. 12 Ale keby ne­učinilo s tebou po­koja a pus­tilo by sa s tebou do boja, vtedy ho obľah­neš. 13 A keď ho vydá Hos­podin, tvoj Bôh, do tvojej ruky, po­biješ všet­ko jeho mužs­kého po­hlavia os­trím meča.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale keby ne­učinilo s tebou po­koja a pus­tilo by sa s tebou do boja, vtedy ho obľah­neš.

Evanjelický

12 Ak sa však s tebou po­koj­ne nedohod­ne a pus­tí sa s tebou do boja, ob­kľúč ho,

Ekumenický

12 Ak s tvojím mierovým ná­vr­hom ne­sú­hlasí a pus­tí sa s tebou do boja, obľah­ni ho.

Bible21

12 Pokud však tvou nabídku ne­při­jmou a za­čnou s te­bou bo­jovat, ob­leh­ni je,