Roháček5. Mojžišova20,1

5. Mojžišova 20:1

Deuteronomium

Keď vy­j­deš do voj­ny proti svoj­mu ne­priateľovi a uvidíš kone, vozy a ľud, ktorého bude viac ako teba, nebudeš sa ich báť, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je s tebou, ktorý ťa vy­viedol hore z Egypt­skej zeme.


Verš v kontexte

1 Keď vy­j­deš do voj­ny proti svoj­mu ne­priateľovi a uvidíš kone, vozy a ľud, ktorého bude viac ako teba, nebudeš sa ich báť, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je s tebou, ktorý ťa vy­viedol hore z Egypt­skej zeme. 2 A bude, keď sa už budete blížiť boju, že pri­stúpi kňaz a bude hovoriť ľudu 3 a po­vie im: Počuj, Iz­raelu, vy sa dnes blížite boju idúc proti svojim ne­priateľom. Nech sa neľaká vaše srd­ce, neboj­te sa a ne­strachuj­te sa ani sa ne­tras­te pred nimi.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

1 Keď vy­j­deš do voj­ny proti svoj­mu ne­priateľovi a uvidíš kone, vozy a ľud, ktorého bude viac ako teba, nebudeš sa ich báť, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je s tebou, ktorý ťa vy­viedol hore z Egypt­skej zeme.

Evanjelický

1 Keď vy­tiah­neš do voj­ny proti svoj­mu ne­priateľovi a zbadáš kone, vozy a ľud počet­nejší ako ty, neboj sa ich, lebo s tebou je Hos­podin, tvoj Boh, ktorý ťa vy­viedol z Egyp­ta.

Ekumenický

1 Keď pôj­deš do boja proti svojim ne­priateľom a uvidíš kone, vozy a ľud počet­nejší než si ty, neboj sa, pre­tože s tebou je Hos­podin, tvoj Boh, ktorý ťa vy­viedol z Egypta.

Bible21

1 Když vy­táh­neš do boje pro­ti svým ne­přá­te­lům a uvi­díš koně, vozy a více li­du, než máš sám, ne­boj se jich, ne­boť s te­bou je Hos­po­din, tvůj Bůh, který tě vy­ve­dl z Egyp­ta.