Roháček5. Mojžišova2,4

5. Mojžišova 2:4

Deuteronomium

A ľudu pri­káž a po­vedz: Poj­dete cez územie svojich bratov, synov Ezavových, ktorí bývajú na Seire. A hoci sa vás budú báť, veľmi sa vy­stríhaj­te!


Verš v kontexte

3 Už ste sa do­sť na­ob­chádzali tohoto vr­chu; ob­ráťte sa na sever. 4 A ľudu pri­káž a po­vedz: Poj­dete cez územie svojich bratov, synov Ezavových, ktorí bývajú na Seire. A hoci sa vás budú báť, veľmi sa vy­stríhaj­te! 5 Ned­ráždite ich, lebo vám nedám z ich zeme ani toľko, čo by zašľapil nohou, lebo vrch Seir som dal Ezavovi do dedičného majet­ku.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 A ľudu pri­káž a po­vedz: Poj­dete cez územie svojich bratov, synov Ezavových, ktorí bývajú na Seire. A hoci sa vás budú báť, veľmi sa vy­stríhaj­te!

Evanjelický

4 Ľudu pri­káž: Pôj­dete územím svojich bratov, synov Ézavových, ktorí bývajú v Séíre. Budú sa vás báť, ale maj­te sa veľmi na po­zore!

Ekumenický

4 Ľudu pri­káž: Pôj­dete cez územie svojich bratov Ézavov­cov, ktorí obývajú Seír. Oni sa vás budú báť, no buďte nanaj­výš os­tražití.

Bible21

4 Lidu pak přikaž: Pro­chází­te územím svých bratří, synů Ezauových, byd­lících na Seí­ru. Bu­dou se vás bát, ale vy si dávej­te dob­rý po­zor.