Roháček5. Mojžišova2,36

5. Mojžišova 2:36

Deuteronomium

Od Aro­era, ktoré je na brehu po­toka Ar­nona, a od mesta, ktoré je v tej doline, až po Gileád nebolo mes­ta, ktoré by nám bolo bývalo pri­vysoké; všet­ky dal Hos­podin, nás Bôh, pred na­mi.


Verš v kontexte

35 Len dobytok sme si po­brali za plen a korisť miest, ktoré sme zau­jali. 36 Od Aro­era, ktoré je na brehu po­toka Ar­nona, a od mesta, ktoré je v tej doline, až po Gileád nebolo mes­ta, ktoré by nám bolo bývalo pri­vysoké; všet­ky dal Hos­podin, nás Bôh, pred na­mi. 37 Len k zemi synov Am­monových si sa ne­prib­lížil, k ni­ktorému kraju po­toka Jabb­ka ani k mes­tám toho po­horia ani k ni­ktorému miestu, ktorému blížiť sa zapovedal Hos­podin, náš Bôh.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

36 Od Aro­era, ktoré je na brehu po­toka Ar­nona, a od mesta, ktoré je v tej doline, až po Gileád nebolo mes­ta, ktoré by nám bolo bývalo pri­vysoké; všet­ky dal Hos­podin, nás Bôh, pred na­mi.

Evanjelický

36 Od Aróeru, ktorý je na brehu po­toka Ar­nón, a od mes­ta v údolí až po Gileád nebolo mes­ta, ktoré by pre nás bolo nedobyt­ným. Všet­ko nám vy­dal Hos­podin, náš Boh.

Ekumenický

36 Od Aróeru na brehu po­toka Ar­nón a od mes­ta, ktoré je v údolí, až po Gileád, nebolo mes­ta, ktoré by sme ne­moh­li dobyť. Hos­podin, náš Boh, nám ich všet­ky vy­dal.

Bible21

36 Od Aro­eru na bře­hu po­toka Arnon a od měs­ta v údo­lí až po Gi­leád ne­bylo tvrze, která by před ná­mi ob­stá­la. Hos­po­din, náš Bůh, nám je všech­ny dal.