Roháček5. Mojžišova2,34

5. Mojžišova 2:34

Deuteronomium

a zau­jali sme všet­ky jeho mes­tá toho času a za­hladili sme, za­rečené, všet­ky tie mestá, mužov, ženy i deti, takže sme ne­ponechali ni­koho nažive.


Verš v kontexte

33 A Hos­podin, náš Bôh, ho vydal pred na­mi, a porazili sme ho i jeho synov i všetok jeho ľud 34 a zau­jali sme všet­ky jeho mes­tá toho času a za­hladili sme, za­rečené, všet­ky tie mestá, mužov, ženy i deti, takže sme ne­ponechali ni­koho nažive. 35 Len dobytok sme si po­brali za plen a korisť miest, ktoré sme zau­jali.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

34 a zau­jali sme všet­ky jeho mes­tá toho času a za­hladili sme, za­rečené, všet­ky tie mestá, mužov, ženy i deti, takže sme ne­ponechali ni­koho nažive.

Evanjelický

34 A za­brali sme v tom čase všet­ky jeho mes­tá, vy­konali sme hubiacu kliat­bu na každom mes­te, na mužoch, ženách i deťoch, a nedovolili sme ni­komu uj­sť.

Ekumenický

34 Vtedy sme dobyli všet­ky jeho mes­tá. Vy­konali sme ničiacu kliat­bu na každom mes­te, na mužoch, ženách i deťoch. Ni­kto nám ne­mohol uj­sť.

Bible21

34 Tenkrát jsme do­by­li všech­na jeho měs­ta. Každé z nich jsme vy­hla­di­li jako pro­klaté včetně mužů, žen i dětí. Niko­ho jsme nene­cha­li naživu.