Roháček5. Mojžišova18,2

5. Mojžišova 18:2

Deuteronomium

Ale dedičs­tva nebude mať pro­stred svojich bratov. Hos­podin je jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril.


Verš v kontexte

1 Kňazi, Levitovia, celé po­kolenie Léviho, nebudú mať podielu ani dedičs­tva s Iz­raelom, ohňové obeti Hos­podinove a jeho dedičs­tvo budú jesť. 2 Ale dedičs­tva nebude mať pro­stred svojich bratov. Hos­podin je jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril. 3 A toto je to, čo bude pat­riť kňazom od ľudu, od tých, ktorí budú obetovať bit­nú obeť, už či vola či dobytča: dajú kňazovi plece, líca a žalúdok.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale dedičs­tva nebude mať pro­stred svojich bratov. Hos­podin je jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril.

Evanjelický

2 Avšak dedičné vlast­níc­tvo nebudú mať medzi svojimi brat­mi. Hos­podin je ich dedičným vlast­níc­tvom, ako im za­sľúbil.

Ekumenický

2 Nebudú mať dedičné vlast­níc­tvo medzi svojimi brat­mi. Ich dedičs­tvom bude sám Hos­podin, ako im to sľúbil.

Bible21

2 Ne­bu­dou mít dě­dictví mezi svý­mi bra­t­ry – sám Hos­po­din je je­jich dě­dictvím, jak jim po­věděl.