Roháček5. Mojžišova18,1

5. Mojžišova 18:1

Deuteronomium

Kňazi, Levitovia, celé po­kolenie Léviho, nebudú mať podielu ani dedičs­tva s Iz­raelom, ohňové obeti Hos­podinove a jeho dedičs­tvo budú jesť.


Verš v kontexte

1 Kňazi, Levitovia, celé po­kolenie Léviho, nebudú mať podielu ani dedičs­tva s Iz­raelom, ohňové obeti Hos­podinove a jeho dedičs­tvo budú jesť. 2 Ale dedičs­tva nebude mať pro­stred svojich bratov. Hos­podin je jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril. 3 A toto je to, čo bude pat­riť kňazom od ľudu, od tých, ktorí budú obetovať bit­nú obeť, už či vola či dobytča: dajú kňazovi plece, líca a žalúdok.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

1 Kňazi, Levitovia, celé po­kolenie Léviho, nebudú mať podielu ani dedičs­tva s Iz­raelom, ohňové obeti Hos­podinove a jeho dedičs­tvo budú jesť.

Evanjelický

1 Kňazi, levíti, celý kmeň Léví, nebudú mať podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s Iz­raelom. Nech sa živia z ohňových obetí Hos­podinových a z Jeho dedičného vlast­níc­tva.

Ekumenický

1 Lévi­ov­skí kňazi, celý Léviho kmeň, nebudú mať podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s Izraelom. Ich dedičným vlast­níc­tvom budú Hos­podinove ohňové obety; z nich budú žiť.

Bible21

1 Levi­tští kněží, to­tiž ce­lý kmen Levi, ne­bu­dou mít podíl ani dě­dictví v Iz­rae­li. Bu­dou žít z oh­nivých obětí Hos­po­di­nu, z jeho dě­dictví.