Roháček5. Mojžišova13,8

5. Mojžišova 13:8

Deuteronomium

ne­povolíš mu ani ho nebudeš počúvať, ani sa nad ním nezľutuje tvoje oko, ani ho nebudeš šet­riť ani ho nezak­ryješ.


Verš v kontexte

7 niek­torým z bohovo národov, ktoré vôkol vás, už či tebe blíz­ke a či ďaleké od teba, k­dekoľvek od jed­ného konca zeme až po d­ruhý koniec zeme, 8 ne­povolíš mu ani ho nebudeš počúvať, ani sa nad ním nezľutuje tvoje oko, ani ho nebudeš šet­riť ani ho nezak­ryješ. 9 Ale do­is­ta ho za­biješ bez milosti. Tvoja ruka bude pr­vá, k­torá siah­ne na neho, aby ho za­bila a po­tom ruka všet­kého ľudu.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

8 ne­povolíš mu ani ho nebudeš počúvať, ani sa nad ním nezľutuje tvoje oko, ani ho nebudeš šet­riť ani ho nezak­ryješ.

Evanjelický

8 bohom okolitých národov, tebe blíz­kych alebo ďalekých, od jed­ného kon­ca zeme až po druhý koniec zeme,

Ekumenický

8 bohom okolitých národov tebe blíz­kych alebo vzdialených od jed­ného kon­ca zeme až po jej druhý koniec —,

Bible21

8 to­tiž něk­teré­mu z bo­hů okolních národů, blízkých či vzdálených, z jedno­ho kon­ce svě­ta či z druhého).