Roháček5. Mojžišova13,7

5. Mojžišova 13:7

Deuteronomium

niek­torým z bohovo národov, ktoré vôkol vás, už či tebe blíz­ke a či ďaleké od teba, k­dekoľvek od jed­ného konca zeme až po d­ruhý koniec zeme,


Verš v kontexte

6 Keby ťa skryte na­hováral tvoj brat, syn tvojej mat­ky, alebo tvoj syn alebo tvoja dcéra alebo žena tvoj­ho lona alebo tvoj priateľ, ktorý by ti bol drahý jako tvoja ­vlast­ná duša, a po­vedal by: Poďme a slúžme iným bohom, ktorých si ne­znal ani ty ani tvoji ot­covia, 7 niek­torým z bohovo národov, ktoré vôkol vás, už či tebe blíz­ke a či ďaleké od teba, k­dekoľvek od jed­ného konca zeme až po d­ruhý koniec zeme, 8 ne­povolíš mu ani ho nebudeš počúvať, ani sa nad ním nezľutuje tvoje oko, ani ho nebudeš šet­riť ani ho nezak­ryješ.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

7 niek­torým z bohovo národov, ktoré vôkol vás, už či tebe blíz­ke a či ďaleké od teba, k­dekoľvek od jed­ného konca zeme až po d­ruhý koniec zeme,

Evanjelický

7 Ak by ťa tvoj brat, syn tvojej mat­ky, alebo tvoj syn, alebo tvoja dcéra, alebo žena v tvojom náručí, alebo tvoj priateľ, ktorý ti je ako vlast­ný život, taj­ne zvádzali a hovorili: Poďme a slúžme iným bohom! ktorých si ne­poz­nal ani ty ani tvoji ot­covia,

Ekumenický

7 Keby ťa tvoj brat, syn tvojej mat­ky alebo tvoj syn, tvoja dcéra, alebo tvoja vlast­ná manžel­ka, či tvoj naj­milší priateľ taj­ne navádzal a vravel: Poďme slúžiť iným bohom — bohom, ktorých si ne­poz­nal ty ani tvoji ot­covia,

Bible21

7 Mohl by tě tajně po­nou­kat tvůj vlastní bra­tr nebo syn, dce­ra, manželka ve tvém náručí nebo pří­tel, je­hož mi­lu­ješ jako sebe sa­ma. Mohl by ří­kat: „Po­jď­me sloužit cizím bo­hům“ (které jsi ne­po­znal ty ani tví ot­cové,