Roháček5. Mojžišova13,15

5. Mojžišova 13:15

Deuteronomium

do­is­ta po­biješ obyvateľov toho mes­ta os­trím meča. Za­hub ho, vy­riek­nuc nad ním kliat­bu ú­pl­nej záhuby, i všet­ko, čo je v ňom, i jeho hovädo os­trím meča.


Verš v kontexte

14 vtedy vy­hľadáš vec a vy­šet­ríš a dob­re sa na ňu vypýtaš. A keď sa presvedčíš, že hľa, je to is­tá prav­da, že sa vy­konala tá ohav­nosť v tvojom strede, 15 do­is­ta po­biješ obyvateľov toho mes­ta os­trím meča. Za­hub ho, vy­riek­nuc nad ním kliat­bu ú­pl­nej záhuby, i všet­ko, čo je v ňom, i jeho hovädo os­trím meča. 16 I všet­ku jeho korisť shromaždíš na pro­stred jeho ulice a spáliš ohňom mes­to i všet­ku jeho korisť docela, Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a bude večnou hromadou rumov; nebude sa viacej staväť.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

15 do­is­ta po­biješ obyvateľov toho mes­ta os­trím meča. Za­hub ho, vy­riek­nuc nad ním kliat­bu ú­pl­nej záhuby, i všet­ko, čo je v ňom, i jeho hovädo os­trím meča.

Evanjelický

15 dô­klad­ne skúmaj, vy­šet­ruj a do­pytuj sa, a ak by to bola is­tá prav­da, ak bola spáchaná táto ohav­nosť v tvojom strede,

Ekumenický

15 dô­klad­ne vy­šet­ri, pre­skúmaj a popýtaj sa. Ak by sa do­kázalo, že táto ohav­nosť bola medzi vami spáchaná,

Bible21

15 Teh­dy to pro­zkou­mej a vy­šetři; důkladně se na to vy­ptej. Pokud se na­jisto po­tvrdí, že ve tvém stře­du byla spáchá­na ta­ková ohavnost,