Roháček5. Mojžišova11,7

5. Mojžišova 11:7

Deuteronomium

Lebo vaše vlast­né oči to boly, k­toré to videly všet­ky tie veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré činil.


Verš v kontexte

6 a čo učinil Dátanovi a Abirámovi, synom Eliába, syna Rúbenov­ho, jako ot­vorila zem jeho ús­ta a po­hl­tila ich aj ich čeľade aj ich stány i so všet­kými živými bytosťami, ktoré išly s nimi, vpro­stred celého Iz­raela, 7 Lebo vaše vlast­né oči to boly, k­toré to videly všet­ky tie veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré činil. 8 A tedy budete os­tríhať každé pri­kázanie, ktoré vám ja pri­kazujem dnes, aby ste boli sil­ní a aby ste vošli a zau­jali do dedičs­tva zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo vaše vlast­né oči to boly, k­toré to videly všet­ky tie veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré činil.

Evanjelický

7 Lebo na vlast­né oči ste videli všet­ky veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré konal.

Ekumenický

7 Lebo na vlast­né oči ste videli všet­ky veľké skut­ky, ktoré Hos­podin konal.

Bible21

7 Vy sami jste na vlastní oči vi­dě­li ce­lé to ve­liké Hos­po­di­novo dílo, které vy­ko­nal.