Roháček5. Mojžišova11,6

5. Mojžišova 11:6

Deuteronomium

a čo učinil Dátanovi a Abirámovi, synom Eliába, syna Rúbenov­ho, jako ot­vorila zem jeho ús­ta a po­hl­tila ich aj ich čeľade aj ich stány i so všet­kými živými bytosťami, ktoré išly s nimi, vpro­stred celého Iz­raela,


Verš v kontexte

5 a budete znať i to, čo vám činil na púšti, do­kiaľ ste ne­prišli na toto mies­to, 6 a čo učinil Dátanovi a Abirámovi, synom Eliába, syna Rúbenov­ho, jako ot­vorila zem jeho ús­ta a po­hl­tila ich aj ich čeľade aj ich stány i so všet­kými živými bytosťami, ktoré išly s nimi, vpro­stred celého Iz­raela, 7 Lebo vaše vlast­né oči to boly, k­toré to videly všet­ky tie veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré činil.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

6 a čo učinil Dátanovi a Abirámovi, synom Eliába, syna Rúbenov­ho, jako ot­vorila zem jeho ús­ta a po­hl­tila ich aj ich čeľade aj ich stány i so všet­kými živými bytosťami, ktoré išly s nimi, vpro­stred celého Iz­raela,

Evanjelický

6 a čo urobil Dátánovi a Abírámovi, synom Rúbenov­ho syna Eliába, keď zem rozt­vorila ús­ta a po­hl­tila ich, aj ich domác­nos­ti, aj ich stany, i každú bytosť, ktorá ich na­sledovala z celého Iz­raela.

Ekumenický

6 a čo urobil Dátanovi a Abíramovi, synom Rúbenov­ca Elíaba, keď zem rozt­vorila svoj pažerák a po­hl­tila ich aj s rodinami, stan­mi a so všet­kými ich prív­ržen­cami z celého Iz­raela.

Bible21

6 i to, co uči­nil Dátanovi a Abi­ra­movi, synům Eli­a­ba, syna Ru­benova – země otevře­la ús­ta a po­hl­ti­la je, je­jich ro­di­ny, je­jich sta­ny i všech­no živé, co šlo za ni­mi!