Roháček5. Mojžišova11,5

5. Mojžišova 11:5

Deuteronomium

a budete znať i to, čo vám činil na púšti, do­kiaľ ste ne­prišli na toto mies­to,


Verš v kontexte

4 i to, čo učinil egypt­skému voj­sku, jeho koňom a jeho vozom, ako ich zalial vodami Rudého mora, keď sa hnali za vami, a Hos­podin ich za­hubil, a je tak až do dnešného dňa; 5 a budete znať i to, čo vám činil na púšti, do­kiaľ ste ne­prišli na toto mies­to, 6 a čo učinil Dátanovi a Abirámovi, synom Eliába, syna Rúbenov­ho, jako ot­vorila zem jeho ús­ta a po­hl­tila ich aj ich čeľade aj ich stány i so všet­kými živými bytosťami, ktoré išly s nimi, vpro­stred celého Iz­raela,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

5 a budete znať i to, čo vám činil na púšti, do­kiaľ ste ne­prišli na toto mies­to,

Evanjelický

5 čo vám robil na púšti až po váš príchod na toto mies­to,

Ekumenický

5 čo vám urobil na púšti, kým ste prišli na toto mies­to,

Bible21

5 co s vá­mi či­nil na pouš­ti, než jste do­razi­li sem,