Roháček5. Mojžišova11,32

5. Mojžišova 11:32

Deuteronomium

A tedy budete hľadieť, aby ste činili všet­ky ustanovenia a súdy, ktoré vám ja pred­kladám dnes.


Verš v kontexte

30 Hľa, či nie sú oba vr­chy za Jor­dánom, za ces­tou na západe sln­ka, v zemi Kananeja, ktorý býva na rovine na­proti Gil­galu, pri dúb­rave Móre? 31 Lebo vy prej­dete cez Jor­dán, aby ste vošli zau­jať do dedičs­tva zem, ktorú vám dá Hos­podin, váš Bôh, a zauj­mete ju do dedičs­tva a budete bývať v nej. 32 A tedy budete hľadieť, aby ste činili všet­ky ustanovenia a súdy, ktoré vám ja pred­kladám dnes.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

32 A tedy budete hľadieť, aby ste činili všet­ky ustanovenia a súdy, ktoré vám ja pred­kladám dnes.

Evanjelický

32 usiluj­te sa pl­niť ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám dnes pred­kladám.

Ekumenický

32 starost­livo za­chovávaj­te všet­ky ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám dnes pred­kladám.

Bible21

32 peč­livě do­držuj­te všech­na us­tano­vení a pravi­dla, která vám dnes předkládám.