Roháček5. Mojžišova11,24

5. Mojžišova 11:24

Deuteronomium

Každé mies­to, na ktoré šľapí vaša noha, bude vaše, hen od púšte a od Libanona, od rieky, rieky Euf­rates, až po za­dné more bude vaše územie.


Verš v kontexte

23 vtedy vy­ženie Hos­podin všet­ky tie národy zp­red vašej tvári, a zauj­mete do dedičs­tva národy, k­toré sú väčšie a moc­nejšie ako vy. 24 Každé mies­to, na ktoré šľapí vaša noha, bude vaše, hen od púšte a od Libanona, od rieky, rieky Euf­rates, až po za­dné more bude vaše územie. 25 Ni­kto ne­ob­stojí pred vami; váš strach a vašu bázeň dá Hos­podin, váš Bôh, na tvár celej zeme, po ktorej budete šliapať, tak ako vám hovoril.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

24 Každé mies­to, na ktoré šľapí vaša noha, bude vaše, hen od púšte a od Libanona, od rieky, rieky Euf­rates, až po za­dné more bude vaše územie.

Evanjelický

24 Každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše; od púšte až po Libanon, od Veľrieky, rieky Euf­rat až po Západ­né more bude vaše územie.

Ekumenický

24 Každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše, od púšte až po Libanon, od Veľrieky, rieky Euf­rat, až po Západ­né more bude vaše územie.

Bible21

24 Každé místo, na něž stoup­ne vaše no­ha, bude vaše. Vaše území bude sahat od pouště až k Li­bano­nu a od té ve­liké ře­ky, ře­ky Eufrat, až ke Středo­zemní­mu moři.