Roháček5. Mojžišova11,18

5. Mojžišova 11:18

Deuteronomium

Ale si položíte tieto moje slová na svoje srd­ce, a na svoju dušu a pri­viažete si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomien­ku medzi vašimi očami.


Verš v kontexte

17 Lebo by sa za­pálil na vás hnev Hos­podinov, a za­vrel by nebesia, a nebolo by dažďa, a zem by ne­vydala svojej úrody, a za­hynuli by ste rých­le s po­vr­chu tej k­rás­nej zeme dob­rej, ktorú vám dáva Hos­podin. 18 Ale si položíte tieto moje slová na svoje srd­ce, a na svoju dušu a pri­viažete si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomien­ku medzi vašimi očami. 19 A budete im vy­učovať svojich synov hovoriac o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome, i keď poj­deš ces­tou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať;

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale si položíte tieto moje slová na svoje srd­ce, a na svoju dušu a pri­viažete si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomien­ku medzi vašimi očami.

Evanjelický

18 Vložte si tieto moje slová do svoj­ho srd­ca a do duše a pri­viažte si ich ako znamenia na svoje ruky; i budete ich mať ako pás­ku na čele medzi svojimi očami.

Ekumenický

18 Za­chovaj­te si tieto slová v srdci a v mysli, pri­viažte si ich ako znamenie na ruky a budete ich mať ako čelen­ku medzi očami.

Bible21

18 Ulož­te si tato má slova v srd­ci a v duši, přivaž­te si je jako zna­mení na ruku a jako pásek na če­lo.