Roháček5. Mojžišova11,13

5. Mojžišova 11:13

Deuteronomium

A stane sa, ak budete na­ozaj po­slúchať moje pri­kázania, ktoré vám ja pri­kazujem dnes, milujúc Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžiac mu celým svojím srd­com a celou svojou dušou,


Verš v kontexte

12 je to zem, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Bôh; oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, ustavične ob­rátené na ňu od začiat­ku roka až do kon­ca roka. 13 A stane sa, ak budete na­ozaj po­slúchať moje pri­kázania, ktoré vám ja pri­kazujem dnes, milujúc Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžiac mu celým svojím srd­com a celou svojou dušou, 14 že dám vašej zemi dážď na jeho čas, ran­ný i po­zdný, a budeš spratávať svoje obilie i svoju vín­nu šťavu i svoj olej.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

13 A stane sa, ak budete na­ozaj po­slúchať moje pri­kázania, ktoré vám ja pri­kazujem dnes, milujúc Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžiac mu celým svojím srd­com a celou svojou dušou,

Evanjelický

13 Ak budete na­ozaj po­slúchať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, totiž, aby ste milovali Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžili Mu celým srd­com a celou dušou,

Ekumenický

13 Ak budete na­ozaj počúvať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, aby ste totiž milovali Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžili mu celým srd­com a celou dušou,

Bible21

13 Bu­dete-li oprav­du po­s­lou­chat přikázání, která vám dnes udílím, to­tiž abys­te mi­lova­li Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a slouži­li mu ce­lým srd­cem a ce­lou duší,