Roháček5. Mojžišova10,11

5. Mojžišova 10:11

Deuteronomium

A Hos­podin mi riekol: Vstaň, iď, aby si išiel pred ľudom, aby vošli a zau­jali do dedičs­tva zem, ktorú som pri­sahal ich ot­com, že im ju dám.


Verš v kontexte

10 A ja som stál na vr­chu jako v tam­tie pr­vé dni, štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí. A Hos­podin ma vy­slyšal i ten raz; nech­cel ťa už po­tom Hospodin zkaziť. 11 A Hos­podin mi riekol: Vstaň, iď, aby si išiel pred ľudom, aby vošli a zau­jali do dedičs­tva zem, ktorú som pri­sahal ich ot­com, že im ju dám. 12 A tak teraz, Iz­raelu, čože žiada Hos­podin, tvoj Bôh, od teba krome toho, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po všet­kých jeho ces­tách, aby si ho miloval a aby si slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým svojím srd­com a celou svojou dušou,

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 A Hos­podin mi riekol: Vstaň, iď, aby si išiel pred ľudom, aby vošli a zau­jali do dedičs­tva zem, ktorú som pri­sahal ich ot­com, že im ju dám.

Evanjelický

11 Riekol mi Hos­podin: Vstaň, choď a kráčaj na čele ľudu; nech voj­dú a nech za­berú krajinu, ktorú som prísahou za­sľúbil dať ich ot­com.

Ekumenický

11 Hos­podin mi po­vedal: Vstaň, choď, vy­daj sa na čele ľudu na ces­tu. Ob­saďte krajinu, ktorú som pod prísahou sľúbil dať vašim ot­com.

Bible21

11 Hos­po­din mi ře­kl: „Vstaň, vy­dej se na ces­tu v če­le li­du. Ať ve­jdou a ob­sadí tu zem, o níž jsem přísahal je­jich ot­cům, že jim ji dám!“