Roháček5. Mojžišova1,35

5. Mojžišova 1:35

Deuteronomium

Pri­sahám, že ni­ktorý z tých­to mužov, toto zlé po­kolenie, ne­uvidí tej k­rás­nej zeme dob­rej, o ktorej som pri­sahal, že ju dám vašim ot­com,


Verš v kontexte

34 A Hos­podin počul hlas vašich rečí a roz­hneval sa a pri­sahal po­vediac: 35 Pri­sahám, že ni­ktorý z tých­to mužov, toto zlé po­kolenie, ne­uvidí tej k­rás­nej zeme dob­rej, o ktorej som pri­sahal, že ju dám vašim ot­com, 36 krome Kálefa, syna Jefun­neho; ten ju uvidí, a jemu dám zem, po ktorej chodil, i jeho synom, pre­tože cele na­sledoval Hos­podina.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

35 Pri­sahám, že ni­ktorý z tých­to mužov, toto zlé po­kolenie, ne­uvidí tej k­rás­nej zeme dob­rej, o ktorej som pri­sahal, že ju dám vašim ot­com,

Evanjelický

35 Ni­kto z tých­to mužov toh­to zlého po­kolenia ne­uvidí dob­rú krajinu, o ktorej som pri­sahal, že ju dám vašim ot­com,

Ekumenický

35 Ni­kto z mužov toh­to zlého po­kolenia ne­uvidí tú dob­rú krajinu, ktorú som pod prísahou sľúbil dať vašim ot­com,

Bible21

35 „Žádný z těch­to li­dí – nikdo z to­ho­to zlého poko­lení – ne­spatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim ot­cům.