Roháček5. Mojžišova1,26

5. Mojžišova 1:26

Deuteronomium

Avšak nech­celi ste ísť hore, ale vzbúrili ste sa proti roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha,


Verš v kontexte

25 A vzali so sebou z ovocia zeme a donies­li dolu k nám a podali nám zp­rávu a po­vedali: Je to dob­rá zem, ktorú nám dá Hos­podin, náš Bôh. 26 Avšak nech­celi ste ísť hore, ale vzbúrili ste sa proti roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, 27 a re­ptali ste vo svojich stánoch a po­vedali ste: Pre­to, že nás nenávidí Hos­podin, p­reto nás vy­viedol z Egypt­skej zeme, aby nás vydal do ruky Amoreja, aby nás za­hladil.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Avšak nech­celi ste ísť hore, ale vzbúrili ste sa proti roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha,

Evanjelický

26 Ale nech­celi ste vy­stúpiť a priečili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha;

Ekumenický

26 Vy ste však od­miet­li vy­stúpiť a roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, ste sa vzop­reli.

Bible21

26 Vy jste však ne­by­li ochotni vy­dat se vzhů­ru a vze­pře­li jste se příka­zu Hos­po­di­na, svého Bo­ha.