RoháčekDaniel3,30

Daniel 3:30

Vtedy zase zvelebil kráľ Sad­racha, Mézacha a Abed­néga, takže sa mali dob­re v krajine Babylona.


Verš v kontexte

29 A p­reto nariaďujem, aby každý človek z ktoréhokoľvek národa, ľudu alebo jazyka, ktorý by po­vedal niečo rúhavé proti Bohu Sad­rachov­mu, Mézachov­mu a Abed­négov­mu, bol roz­sekaný na kusy, a jeho dom aby bol ob­rátený na hnojis­ko, pre­tože nieto iného Boha, ktorý by mohol vy­trh­núť ako on. 30 Vtedy zase zvelebil kráľ Sad­racha, Mézacha a Abed­néga, takže sa mali dob­re v krajine Babylona. 31 Kráľ Na­buchodonozor všet­kým národom, ľuďom a jazykom, ktorí bývajú na celej zemi: Nech sa vám rozmnoží váš po­koj!

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

30 Vtedy zase zvelebil kráľ Sad­racha, Mézacha a Abed­néga, takže sa mali dob­re v krajine Babylona.

Evanjelický

30 Vtedy kráľ po­výšil Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega v Babylone.

Ekumenický

30 Po­tom kráľ po­výšil v babylonskej provin­cii Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega.

Bible21

30 Král se pak po­sta­ral, aby se Ša­d­rachovi, Mešachovi a Abednego­vi v babylon­ské pro­vin­cii dobře daři­lo.