RoháčekDaniel3,26

Daniel 3:26

Vtedy sa pri­blížil Na­buchodonozor čelus­tiu oh­nivej pece roz­pálenej, od­povedal a riekol: Sad­rach, Mézach a Abed­négo, služob­níci Naj­vyššieho Boha, vy­j­dite a poďte von! Vtedy vy­šli Sad­rach, Mézach a Abed­négo zp­ro­stred ohňa.


Verš v kontexte

25 Od­povedal a riekol: Hľa, ja vidím štyroch mužov ne­poviazaných, ktorí s­lobod­ne chodia pro­stred ohňa, a nieto na nich porušenia, a ten štvr­tý je na po­hľad podob­ný synovi bohov. 26 Vtedy sa pri­blížil Na­buchodonozor čelus­tiu oh­nivej pece roz­pálenej, od­povedal a riekol: Sad­rach, Mézach a Abed­négo, služob­níci Naj­vyššieho Boha, vy­j­dite a poďte von! Vtedy vy­šli Sad­rach, Mézach a Abed­négo zp­ro­stred ohňa. 27 A shromaždili sa sat­rapovia, voj­vodovia, náčel­níci a rad­covia kráľovi a hľadeli na tých mužov, že oheň ne­mal nijakej moci nad ich telami, ba ani len vlas na ich hlave nebol oškvrk­lý, a ich plášte neboly zmenené, ani ne­prešiel na nich zápach ohňa.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

26 Vtedy sa pri­blížil Na­buchodonozor čelus­tiu oh­nivej pece roz­pálenej, od­povedal a riekol: Sad­rach, Mézach a Abed­négo, služob­níci Naj­vyššieho Boha, vy­j­dite a poďte von! Vtedy vy­šli Sad­rach, Mézach a Abed­négo zp­ro­stred ohňa.

Evanjelický

26 Vtedy Nebúkad­necar pri­stúpil k ot­voru roz­pálenej oh­nivej pece a po­vedal: Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó, služob­níci naj­vyššieho Boha, vy­j­dite a poďte sem. Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó vy­stúpili z ohňa.

Ekumenický

26 Vtedy Nebúkad­necar pri­stúpil k dverám roz­pálenej pece a po­vedal: Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego, služob­níci Naj­vyššieho, Boha, vy­j­dite von! Po­tom Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego vy­šli spomedzi plameňov.

Bible21

26 Nabukadne­zar přistou­pil k ot­vo­ru roz­pálené oh­nivé pece a zvo­lal: „Ša­d­ra­chu, Meša­chu, Abednego, služebníci Nej­vyššího Bo­ha, po­jď­te ven!“ A tak Ša­d­rach, Mešach a Abednego vy­š­li z ohně ven.