RoháčekDaniel2,35

Daniel 2:35

Vtedy bolo razom ro­zdr­vené železo, hlina, meď, strieb­ro i zlato, a bolo to jako plevy z hum­na let­ného času, a od­niesol to vietor tak, že sa tomu nenašlo ni­kde mies­ta, a kameň, ktorý uderil ob­raz, stal sa velikým vr­chom a na­pl­nil celú zem.


Verš v kontexte

34 A hľadel si dotiaľ, až sa od­tr­hol kameň, ktorý nebol v rukách, a uderil ob­raz do nôh, ktoré boly zo železa a z hliny, a roz­bil ich na prach. 35 Vtedy bolo razom ro­zdr­vené železo, hlina, meď, strieb­ro i zlato, a bolo to jako plevy z hum­na let­ného času, a od­niesol to vietor tak, že sa tomu nenašlo ni­kde mies­ta, a kameň, ktorý uderil ob­raz, stal sa velikým vr­chom a na­pl­nil celú zem. 36 To je sen, a jeho vý­klad tiež povieme pred kráľom.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

35 Vtedy bolo razom ro­zdr­vené železo, hlina, meď, strieb­ro i zlato, a bolo to jako plevy z hum­na let­ného času, a od­niesol to vietor tak, že sa tomu nenašlo ni­kde mies­ta, a kameň, ktorý uderil ob­raz, stal sa velikým vr­chom a na­pl­nil celú zem.

Evanjelický

35 Tak sa naraz ro­zdr­vilo železo, hlina, bronz, strieb­ro i zlato, a boli ako pleva na holo­hum­nici v lete; vietor ich od­vial, tak že nebolo možné náj­sť po nich ani stopy. Ale kameň, ktorý za­siahol sochu, sa pre­menil na veľký vrch a na­pl­nil celú zem.

Ekumenický

35 Po­tom sa železo, hlina, bronz, strieb­ro a zlato naraz roz­pad­li a boli ako plevy z letnej holo­hum­nice; zdvihol ich vietor a ni­kde sa už nenašli. Z kameňa, čo za­siahol sochu, stal sa veľký vrch a za­pl­nil celú zem.

Bible21

35 Vtom se všech­no to že­le­zo, hlí­na, bronz, stříbro a zla­to roz­padlo na kous­ky – jako plevy, když se v létě mlátí obi­lí. Vítr je roz­ne­sl, že po nich ne­zbylo památky. Ale ten ká­men, který so­chu za­sáhl, se stal ve­likou ho­rou a za­plnil ce­lou zem.