RoháčekDaniel12,4

Daniel 12:4

A ty, Danielu, za­vri tie slová a za­pečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. Mnohí budú zpytovať, a rozm­noží sa vedomosť.


Verš v kontexte

3 Ale roz­um­ní sa budú skvieť ako jas ob­lohy, a tí, ktorí pri­vodia mnohých k spraved­livos­ti, jako hviez­dy na večné veky. 4 A ty, Danielu, za­vri tie slová a za­pečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. Mnohí budú zpytovať, a rozm­noží sa vedomosť. 5 A videl som, ja Daniel, a hľa, dvaja iní stáli, jeden na jed­nom brehu rieky a druhý na druhom brehu rieky.

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 A ty, Danielu, za­vri tie slová a za­pečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. Mnohí budú zpytovať, a rozm­noží sa vedomosť.

Evanjelický

4 Ty však, Daniel, ukry tieto slová a za­pečať knihu až po po­sled­ný čas! Mnohí budú skúmať a po­znanie sa rozm­noží.

Ekumenický

4 Ty však, Daniel, za­chovaj tieto slová v tajnosti a za­pečať knihu až po koniec času. Mnohí od­pad­nú a zlo sa rozm­noží.

Bible21

4 Ty Danie­li, však ta slova za­chovej v tajnosti a za­pečeť tu kni­hu pro po­slední čas. Mno­zí bu­dou pro­cházet sem a tam a po­znání se rozroste.“