RoháčekDaniel1,20

Daniel 1:20

A v každej veci múd­ros­ti a rozumnosti, na ktorú sa ich vy­pytoval kráľ, našiel ich desaťk­rát z­beh­lejších nad všet­kých učen­cov a hvezdárov, ktorí boli v celom jeho kráľov­stve.


Verš v kontexte

19 A kráľ hovoril s nimi, a nenašiel sa z nich zo všet­kých ani jeden taký, jako bol Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš, a stávali pred kráľom. 20 A v každej veci múd­ros­ti a rozumnosti, na ktorú sa ich vy­pytoval kráľ, našiel ich desaťk­rát z­beh­lejších nad všet­kých učen­cov a hvezdárov, ktorí boli v celom jeho kráľov­stve. 21 A Daniel bol v tom po­stavení až do pr­vého roku panovania kráľa Cýra.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A v každej veci múd­ros­ti a rozumnosti, na ktorú sa ich vy­pytoval kráľ, našiel ich desaťk­rát z­beh­lejších nad všet­kých učen­cov a hvezdárov, ktorí boli v celom jeho kráľov­stve.

Evanjelický

20 V každej veci, kde bolo treba múd­rosť a dô­vtip, na ktorý sa ich kráľ pýtal, zis­til, že desaťk­rát pre­vyšovali všet­kých čarodej­níkov a vešt­cov v celom jeho kráľov­stve.

Ekumenický

20 V každej veci, na ktorú sa ich kráľ pýtal a v ktorej šlo o múdrosť, zis­til, že desaťk­rát pre­vyšujú všet­kých čarodej­níkov a vešt­cov v celom jeho kráľov­stve.

Bible21

20 Kdyko­li od nich král po­tře­boval moud­rou a ro­zumnou ra­du, zjistil, že desetkrát převy­šují všech­ny věšt­ce a kou­zelníky v ce­lém jeho králov­ství.