RoháčekDaniel1,17

Daniel 1:17

Tým­to štyrom mláden­com dal Bôh vedomos­ti a roz­um, aby sa vy­znali v každom liter­nom umení, a múd­rosť, a k­rome toho Danielovi dal i to, aby roz­umel každému videniu i snom.


Verš v kontexte

16 A bolo tak, že správ­ca od­nášal ich k­ráľov­ský pokrm aj víno, ktoré mali piť, a dával im strovu. 17 Tým­to štyrom mláden­com dal Bôh vedomos­ti a roz­um, aby sa vy­znali v každom liter­nom umení, a múd­rosť, a k­rome toho Danielovi dal i to, aby roz­umel každému videniu i snom. 18 A keď sa do­končily dni, o ktorých po­vedal kráľ, že ich po­tom majú doviesť, do­viedol ich náčel­ník dvoranínov pred Na­buchodonozora.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Tým­to štyrom mláden­com dal Bôh vedomos­ti a roz­um, aby sa vy­znali v každom liter­nom umení, a múd­rosť, a k­rome toho Danielovi dal i to, aby roz­umel každému videniu i snom.

Evanjelický

17 A Boh dal tým­to štyrom mladíkom učen­livosť a chápavosť pre každé pís­mo a múd­rosť. Daniel sa vy­znal v každom videní a v snoch.

Ekumenický

17 Boh dal tým­to štyrom mladíkom schop­nosť po­znať a po­chopiť každú náuku a múd­rosť. Danielovi ok­rem toho dal schop­nosť porozumieť každé videnie a každý sen.

Bible21

17 A Bůh ty čtyři mlá­den­ce ob­da­roval zna­lostí a po­chopením veškerého pí­semnictví a moud­rosti. Daniel kro­mě toho ro­zuměl všem vi­děním a snům.