RoháčekDaniel1,16

Daniel 1:16

A bolo tak, že správ­ca od­nášal ich k­ráľov­ský pokrm aj víno, ktoré mali piť, a dával im strovu.


Verš v kontexte

15 A po skončení desiatich dňov sa ukázalo, že ich tváre boly krás­nejšie, a že boli tučnejší na tele od všet­kých mláden­cov, ktorí jed­li po­krm kráľov. 16 A bolo tak, že správ­ca od­nášal ich k­ráľov­ský pokrm aj víno, ktoré mali piť, a dával im strovu. 17 Tým­to štyrom mláden­com dal Bôh vedomos­ti a roz­um, aby sa vy­znali v každom liter­nom umení, a múd­rosť, a k­rome toho Danielovi dal i to, aby roz­umel každému videniu i snom.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A bolo tak, že správ­ca od­nášal ich k­ráľov­ský pokrm aj víno, ktoré mali piť, a dával im strovu.

Evanjelický

16 Do­zor­ca od­niesol ich stravu a víno, ktoré mali piť, a dával im jesť zeleninu.

Ekumenický

16 Do­zor­ca od­nášal ich prídel a víno, ktoré mali piť, a dával im zeleninu.

Bible21

16 Ko­morník tedy odnášel je­jich vy­brané pokr­my i víno, které mě­li pít, a nosil jim ze­leni­nu.