Roháček3. Jánov1,9

3. Jánov 1:9

Písal som sboru, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vým medzi nimi, nás ne­prijíma.


Verš v kontexte

8 My sme teda pod­lžni prijímať takých bratov, aby sme boli spolu­pracov­ník­mi prav­de a cir­kvi. 9 Písal som sboru, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vým medzi nimi, nás ne­prijíma. 10 Pre­to ak prij­dem, pri­pomeniem jeho skut­ky, ktoré robí, že hovorí o nás zlé reči a ne­majúc do­sť na tom, ani sám ne­prijíma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vy­lučuje ich zo sboru.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Písal som sboru, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vým medzi nimi, nás ne­prijíma.

Evanjelický

9 Písal som cir­kev­nému zboru, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma.

Ekumenický

9 Niečo som už cir­kvi na­písal, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma.

Bible21

9 Psal jsem o tom vaší církvi, ale Di­o­trefes, který tak rád po­roučí druhým, nás ne­u­znává.