Roháček2. Timoteovi3,8

2. Timoteovi 3:8

A jako čo Jan­nes a Jam­bres sa po­stavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo staväjú proti prav­de, ľudia, zkazení na mys­li, nedokázaní čo do viery.


Verš v kontexte

7 ktoré sa vždyc­ky učia, ale ni­kdy ne­môžu prij­sť k po­znaniu prav­dy. 8 A jako čo Jan­nes a Jam­bres sa po­stavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo staväjú proti prav­de, ľudia, zkazení na mys­li, nedokázaní čo do viery. 9 Ale ďalej ne­pos­túpia, lebo ich nerozum bude zrej­mý všet­kým, ako na­koniec bol i tam­tých.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 A jako čo Jan­nes a Jam­bres sa po­stavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo staväjú proti prav­de, ľudia, zkazení na mys­li, nedokázaní čo do viery.

Evanjelický

8 Ako sa Jan­nes a Jam­bres sprotivili Mojžišovi, tak sa títo protivia prav­de. Sú to ľudia porušení na mys­li a ne­spoľah­liví vo viere.

Ekumenický

8 Ako sa Jan­nés a Jam­brés po­stavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo ľudia protivia prav­de. Sú to ľudia so skazenou mysľou a ne­o­svedčení vo viere.

Bible21

8 Tito li­dé se zkaženou mys­lí a falešnou vírou nyní odpo­rují prav­dě, tak jako kdy­si Jannes a Jam­bres odpo­rova­li Mo­jžíšovi.