Roháček2. Timoteovi3,7

2. Timoteovi 3:7

ktoré sa vždyc­ky učia, ale ni­kdy ne­môžu prij­sť k po­znaniu prav­dy.


Verš v kontexte

6 Lebo z tých sú tí, ktorí vnikajú do domov a zajímajú žien­ky, obťažené hromadou hriechov, vedené roz­ličnými žiadosťami, 7 ktoré sa vždyc­ky učia, ale ni­kdy ne­môžu prij­sť k po­znaniu prav­dy. 8 A jako čo Jan­nes a Jam­bres sa po­stavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo staväjú proti prav­de, ľudia, zkazení na mys­li, nedokázaní čo do viery.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 ktoré sa vždyc­ky učia, ale ni­kdy ne­môžu prij­sť k po­znaniu prav­dy.

Evanjelický

7 stále sa učia, ale ni­kdy ne­môžu dôj­sť k po­znaniu prav­dy.

Ekumenický

7 ktoré sa stále učia, a ni­kdy ne­môžu spoz­nať prav­du.

Bible21

7 které se pořád chtějí učit, ale nikdy ne­mo­hou do­jít k po­znání prav­dy.