Roháček2. Timoteovi3,2

2. Timoteovi 3:2

Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom ne­pos­lušní, ne­vďační, boha­prázd­ni,


Verš v kontexte

1 Ale to vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú nebez­pečné časy. 2 Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom ne­pos­lušní, ne­vďační, boha­prázd­ni, 3 bez lás­ky, ne­smier­liví, po­mluvační, ne­zdržan­liví, divokí, ne­milujúci dob­rého,

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom ne­pos­lušní, ne­vďační, boha­prázd­ni,

Evanjelický

2 Ľudia budú totiž sebec­kí, milov­níci peňazí, chva­staví, spup­ní, rúhaví, rodičom ne­pos­lušní, ne­vďační, bez­božní,

Ekumenický

2 Ľudia budú sebec­kí, budú milovať peniaze, budú chva­staví, na­mys­lení, rúhači, ne­pos­lušní voči rodičom, ne­vďační, bez­božní,

Bible21

2 Li­dé bu­dou mi­lovat jen sami sebe a své peníze; bu­dou vy­chlou­bační, arogantní, uráž­liví, vzpurní k ro­dičům, ne­vděční, bezbožní,