Roháček2. Timoteovi3,17

2. Timoteovi 3:17

aby bol človek Boží do­konalý, ku každému dob­rému skut­ku pri­pravený.


Verš v kontexte

15 a že od detin­stva znáš sväté pís­ma, ktoré ťa môžu učiniť múd­rym na spasenie skr­ze vieru v Kris­tu Ježišovi. 16 Každé pís­mo, vdýc­hnuté Bohom, je aj užitočné na vy­nau­čovanie, kar­hanie, na­právanie, na výchov­né káz­nenie v spraved­livos­ti, 17 aby bol človek Boží do­konalý, ku každému dob­rému skut­ku pri­pravený.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 aby bol človek Boží do­konalý, ku každému dob­rému skut­ku pri­pravený.

Evanjelický

17 aby bol človek Boží do­konalý a spôsob­ný na všet­ko dob­ré.

Ekumenický

17 aby Boží človek bol do­konalý a pri­pravený na každé dob­ré dielo.

Bible21

17 aby byl Boží člověk doko­nale připra­ven a vy­ba­ven ke každé­mu dob­ré­mu dílu.