Roháček2. Timoteovi3,1

2. Timoteovi 3:1

Ale to vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú nebez­pečné časy.


Verš v kontexte

1 Ale to vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú nebez­pečné časy. 2 Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom ne­pos­lušní, ne­vďační, boha­prázd­ni, 3 bez lás­ky, ne­smier­liví, po­mluvační, ne­zdržan­liví, divokí, ne­milujúci dob­rého,

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Ale to vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú nebez­pečné časy.

Evanjelický

1 Toto však vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú ťažké časy.

Ekumenický

1 Uvedom si však, že v posledných dňoch na­stanú ťažké časy.

Bible21

1 Buď si jist, že v po­sledních dnech na­stanou těžké ča­sy.