Roháček2. Timoteovi2,7

2. Timoteovi 2:7

Roz­umej, čo hovorím. Lebo nech ti dá Pán roz­um vo všet­kom!


Verš v kontexte

6 Trud­ne pracujúci roľník má pr­vý do­stať z úrody. 7 Roz­umej, čo hovorím. Lebo nech ti dá Pán roz­um vo všet­kom! 8 Pamätaj na Ježiša Kris­ta, ktorý vstal z mŕt­vych, zo semena Dávidov­ho, podľa môj­ho evan­jelia,

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Roz­umej, čo hovorím. Lebo nech ti dá Pán roz­um vo všet­kom!

Evanjelický

7 Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všet­kému.

Ekumenický

7 Roz­mýšľaj, o čom hovorím. Pán ti dá porozumieť všet­kému.

Bible21

7 Přemýš­lej o mých slovech; Pán ti dá, abys to všech­no po­chopil.