Roháček2. Timoteovi2,24

2. Timoteovi 2:24

A sluha Pánov sa ne­má vadiť, ale má byť prívetivý ku všet­kým, schop­ný učiť a zniesť i zlé,


Verš v kontexte

23 Ale bláz­nivé a nerozum­né otáz­ky odby vediac, že plodia zvady. 24 A sluha Pánov sa ne­má vadiť, ale má byť prívetivý ku všet­kým, schop­ný učiť a zniesť i zlé, 25 ktorý v krot­kej tichos­ti kar­há tých, ktorý sa protivia, ak by im azda Bôh dal po­kánie po­znať prav­du,

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

24 A sluha Pánov sa ne­má vadiť, ale má byť prívetivý ku všet­kým, schop­ný učiť a zniesť i zlé,

Evanjelický

24 A Pánov­mu služob­níkovi sa ne­pat­rí vadiť, ale byť prívetivým ku všet­kým, spôsob­ným vy­učovať a tr­pez­livo znášať kriv­dy.

Ekumenický

24 Pánov služob­ník sa však ne­smie púšťať do sporov, ale má byť lás­kavý k všetkým, schop­ný učiť a tr­pez­livý v nešťastí.

Bible21

24 A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívě­tivý a snášen­livý a má být schopen učit