Roháček2. Timoteovi2,23

2. Timoteovi 2:23

Ale bláz­nivé a nerozum­né otáz­ky odby vediac, že plodia zvady.


Verš v kontexte

22 Ale pred žiadosťami mlados­ti utekaj a žeň sa za spraved­livosťou, vierou, lás­kou a za po­kojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čis­tého srd­ca. 23 Ale bláz­nivé a nerozum­né otáz­ky odby vediac, že plodia zvady. 24 A sluha Pánov sa ne­má vadiť, ale má byť prívetivý ku všet­kým, schop­ný učiť a zniesť i zlé,

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale bláz­nivé a nerozum­né otáz­ky odby vediac, že plodia zvady.

Evanjelický

23 Naničhod­né a bláz­nivé spor­né otáz­ky za­vr­huj, veď vieš, že vy­volávajú (len) zvady.

Ekumenický

23 Od­mietaj bláz­nivé a ne­užitočné šk­riep­ky, veď vieš, že vy­volávajú iba rozb­roje.

Bible21

23 Hloupé a ne­smy­s­lné spo­ry však odmí­tej; víš pře­ce, že plodí jen hádky.