Roháček2. Timoteovi2,21

2. Timoteovi 2:21

Keby sa tedy nie­kto vy­čis­til od toho, bude nádobou na česť, po­svätenou, užitočnou hos­podárovi, pri­hotovenou ku každému dob­rému skut­ku.


Verš v kontexte

20 A vo veľkom dome nie sú len samé zlaté nádoby a striebor­né, ale aj drevené a hlinené, a to jed­ny na česť a jed­ny na nečesť. 21 Keby sa tedy nie­kto vy­čis­til od toho, bude nádobou na česť, po­svätenou, užitočnou hos­podárovi, pri­hotovenou ku každému dob­rému skut­ku. 22 Ale pred žiadosťami mlados­ti utekaj a žeň sa za spraved­livosťou, vierou, lás­kou a za po­kojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čis­tého srd­ca.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 Keby sa tedy nie­kto vy­čis­til od toho, bude nádobou na česť, po­svätenou, užitočnou hos­podárovi, pri­hotovenou ku každému dob­rému skut­ku.

Evanjelický

21 Ak sa teda nie­kto očis­tí od tých­to vecí, bude nádobou po­svätenou na čest­nú po­trebu, pri­pravenou na každé dob­ré dielo.

Ekumenický

21 Ak sa teda nie­kto očis­tí od tých­to vecí, bude nádobou na vznešený cieľ, po­svätenou, užitočnou Pánovi, pri­pravenou na každé dob­ré dielo.

Bible21

21 Kdo si za­chová čisto­tu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádo­bou, po­svěcenou a vel­mi uži­tečnou pro Pá­na, připra­venou pro každé dob­ré dílo.