Roháček2. Timoteovi2,14

2. Timoteovi 2:14

To pri­pomínaj a osvedčuj pred Pánom, Bohom, aby sa nešk­riepili o slová, čo nie je na nič užitočné, a je iba na zkazu tým, ktorí to počúvajú.


Verš v kontexte

13 ak sme ne­ver­ní, on zo­stáva ver­ný, lebo ne­môže sám seba za­prieť. 14 To pri­pomínaj a osvedčuj pred Pánom, Bohom, aby sa nešk­riepili o slová, čo nie je na nič užitočné, a je iba na zkazu tým, ktorí to počúvajú. 15 Usiluj sa, aby si seba pred­stavil do­kázaného Bohu, robot­níka, ktorému sa ne­treba han­biť, ktorý krojí slovo prav­dy, jako sa pat­rí.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 To pri­pomínaj a osvedčuj pred Pánom, Bohom, aby sa nešk­riepili o slová, čo nie je na nič užitočné, a je iba na zkazu tým, ktorí to počúvajú.

Evanjelický

14 Toto pri­pomínaj (ľuďom) a za­väzuj ich pred Bohom, aby sa ne­púšťali do slov­ných hádok; nie je to na nič užitočné, ale je to na skazu po­slucháčom.

Ekumenický

14 Toto pri­pomínaj a dôraz­ne ich varuj pred Bohom, aby sa ne­púšťali do hádok o slová, veď to nie je na nič užitočné; vedie to iba do záhuby tých, čo ich počúvajú.

Bible21

14 Tyto věci připo­mínej a za­přísahej bra­t­ry před Bo­hem, ať se ne­hádají o slova – ne­ve­de to k žádné­mu uži­tku, jen ke zkáze po­s­lu­chačů.