Roháček2. Tesalonickým2,4

2. Tesalonickým 2:4

ktorý sa protiví a po­vyšuje nad všet­ko, čo sa zo­vie Bôh, alebo čomu sa dáva božs­ká česť, takže sa po­sadí do chrámu Božieho jako Bôh a bude sa vy­dávať za Boha.


Verš v kontexte

3 Nech vás ni­kto ne­zvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kris­tov nenastane, kým prv ne­prij­de od­pad­nutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn za­tratenia, 4 ktorý sa protiví a po­vyšuje nad všet­ko, čo sa zo­vie Bôh, alebo čomu sa dáva božs­ká česť, takže sa po­sadí do chrámu Božieho jako Bôh a bude sa vy­dávať za Boha. 5 Či sa ne­pamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril?

späť na 2. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 ktorý sa protiví a po­vyšuje nad všet­ko, čo sa zo­vie Bôh, alebo čomu sa dáva božs­ká česť, takže sa po­sadí do chrámu Božieho jako Bôh a bude sa vy­dávať za Boha.

Evanjelický

4 ktorý sa bude protiviť a po­vyšovať nado všet­ko, čo sa volá Boh, alebo je pred­metom zbožného uc­tievania, takže sa po­sadí do Božieho chrámu a bude sa vy­dávať za Boha.

Ekumenický

4 ktorý sa protiví a po­vyšuje nad všet­ko, čo ne­sie Božie meno alebo je pred­metom úc­ty, a to tak, že sa po­sadí do Božieho chrámu a bude sa vy­dávať za Boha.

Bible21

4 který se po­staví na odpor a po­výší se nade všech­no, če­mu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokon­ce v Božím chrá­mu a bude se vy­dávat za Bo­ha!