Roháček2. Samuelova21,8

2. Samuelova 21:8

A kráľ vzal dvoch synov Ric­py, dcéry Aj­ju, ktorých porodila Sau­lovi, Ar­moniho a Mefibóšeta, a piatich synov ses­try Míchali, dcéry Sau­lovej, ktorých porodila Ad­rialovi, synovi Bar­zil­laja Mecholat­ského.


Verš v kontexte

7 Ale kráľ sa zľutoval nad Mefibóšetom, synom Jonatánovým, synom Sau­lovým, pre prísahu Hos­podinovu, ktorá bola medzi nimi, medzi Dávidom a medzi Jonatánom, synom Sau­lovým. 8 A kráľ vzal dvoch synov Ric­py, dcéry Aj­ju, ktorých porodila Sau­lovi, Ar­moniho a Mefibóšeta, a piatich synov ses­try Míchali, dcéry Sau­lovej, ktorých porodila Ad­rialovi, synovi Bar­zil­laja Mecholat­ského. 9 A oddal ich do ruky Gibe­oňanov, ktorí ich po­vesili na vr­chu pred Hos­podinom. A tak pad­li všet­ci siedmi spolu. A boli za­bití vo dňoch žat­vy na začiat­ku žne jačmeňa.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

8 A kráľ vzal dvoch synov Ric­py, dcéry Aj­ju, ktorých porodila Sau­lovi, Ar­moniho a Mefibóšeta, a piatich synov ses­try Míchali, dcéry Sau­lovej, ktorých porodila Ad­rialovi, synovi Bar­zil­laja Mecholat­ského.

Evanjelický

8 Kráľ vzal dvoch synov Aj­jovej dcéry Ric­py, ktorých porodila Sau­lovi - Ar­móního a Mefibóšeta - a piatich synov Sau­lovej dcéry Méraby, ktorých porodila Ad­rielovi, synovi Bar­zil­laja Mechól­skeho.

Ekumenický

8 Kráľ vzal dvoch synov Aj­jovej dcéry Ric­py, ktorých porodila Sau­lovi — Ar­moniho a Mefibóšeta — a piatich synov Sau­lovej dcéry Mérab, ktorých porodila Ad­rielovi, synovi Bar­zil­laja z Mecholy.

Bible21

8 Král vzal dva sy­ny, které Saulovi po­ro­di­la Ri­cpa, dce­ra Ajova, to­tiž Ar­mo­ni­ho a Mefi­bošeta, a pět synů, které Me­rab, dce­ra Saulova, po­ro­di­la Ad­ri­e­lovi, synu Barzi­laje Me­cho­latského.