Roháček2. Samuelova21,7

2. Samuelova 21:7

Ale kráľ sa zľutoval nad Mefibóšetom, synom Jonatánovým, synom Sau­lovým, pre prísahu Hos­podinovu, ktorá bola medzi nimi, medzi Dávidom a medzi Jonatánom, synom Sau­lovým.


Verš v kontexte

6 Nech sú nám vydaní sied­mi mužovia z jeho synov, a obesíme ich Hos­podinovi v Gibei Sau­la, vy­voleného Iz­raelov­ho. A kráľ po­vedal: Ja dám. 7 Ale kráľ sa zľutoval nad Mefibóšetom, synom Jonatánovým, synom Sau­lovým, pre prísahu Hos­podinovu, ktorá bola medzi nimi, medzi Dávidom a medzi Jonatánom, synom Sau­lovým. 8 A kráľ vzal dvoch synov Ric­py, dcéry Aj­ju, ktorých porodila Sau­lovi, Ar­moniho a Mefibóšeta, a piatich synov ses­try Míchali, dcéry Sau­lovej, ktorých porodila Ad­rialovi, synovi Bar­zil­laja Mecholat­ského.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale kráľ sa zľutoval nad Mefibóšetom, synom Jonatánovým, synom Sau­lovým, pre prísahu Hos­podinovu, ktorá bola medzi nimi, medzi Dávidom a medzi Jonatánom, synom Sau­lovým.

Evanjelický

7 Ale kráľ pred­sa ušet­ril Mefibóšeta, syna Sau­lov­ho, syna Jonatána, a to pre prísahu danú Hos­podinovi, ktorú Dávid a Sau­lov syn Jonatán urobili medzi sebou.

Ekumenický

7 Kráľ však ušet­ril Mefibóšeta, Jonatánov­ho syna, Sau­lov­ho vnuka, pre prísahu pred Hos­podinom, ktorá za­väzovala Dávida i Sau­lov­ho syna Jonatána.

Bible21

7 Král ovšem ušetřil Mefi­bošeta, syna Jo­na­ta­na, syna Saulova, a to kvů­li přísaze, kte­rou spo­lu kdy­si David a Saulův syn Jo­na­tan uzavře­li v Hos­po­di­nově jménu.