Roháček2. Samuelova21,17

2. Samuelova 21:17

Ale mu po­mohol Abišaj, syn Ceruje, ktorý uderiac Filištína za­bil ho. Vtedy pri­sahali mužovia Dávidovi jemu a riek­li: Ne­poj­deš viacej s nami von do boja, aby si ne­vyhasil sviece Iz­raelovej.


Verš v kontexte

16 A Jišbi-benob, ktorý bol z detí ob­ra Rafu, ktorého kopije h­rot vážil tri­sto šek­lov medi, a ktorý mal opásaný nový meč, povedal, že za­biť Dávida. 17 Ale mu po­mohol Abišaj, syn Ceruje, ktorý uderiac Filištína za­bil ho. Vtedy pri­sahali mužovia Dávidovi jemu a riek­li: Ne­poj­deš viacej s nami von do boja, aby si ne­vyhasil sviece Iz­raelovej. 18 A po­tom sa stalo, že zase bola voj­na v Gobe s Filištín­mi. Vtedy za­bil Sib­bechaj Chušat­ský Safa, ktorý bol tiež z detí Rafu.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale mu po­mohol Abišaj, syn Ceruje, ktorý uderiac Filištína za­bil ho. Vtedy pri­sahali mužovia Dávidovi jemu a riek­li: Ne­poj­deš viacej s nami von do boja, aby si ne­vyhasil sviece Iz­raelovej.

Evanjelický

17 Ale prišiel mu na po­moc Cerújin syn Abíšaj. Zrazil Filištín­ca a usmr­til ho. Vtedy Dávidovi muži pri­sahali a hovorili: Už ne­pôj­deš viac s nami do boja, aby si ne­vyhasil sviecu Iz­raela.

Ekumenický

17 Prišiel mu však na po­moc Cerújin syn Abíšaj, ktorý Filištín­ca ovalil a za­bil. Vtedy za­prisahali muži Dávida: Ne­môžeš sa s nami púšťať do boja, aby si ne­vyhasil sviecu Iz­raela.

Bible21

17 Abišaj, syn Ce­ru­ji, ale Davi­dovi přispě­chal na po­moc; za­sáhl toho Fi­liští­na a za­bil ho. Davi­dovi muži teh­dy Davi­da za­přísaha­li: „Už s ná­mi do boje ne­choď, ať ne­uhasíš svíci Izraele!“